Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 1250/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-10-02 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2022 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Bierza

po rozpoznaniu w dniu   24 sierpnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Patryk Pogorzelski

przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

 

 

postanawia

 

 1. Uznać cofnięcie powództwa za niedopuszczalne.

 

 

 

 

POUCZENIE DO POSTANOWIEŃ REFERENDARZA SĄDOWEGO

Art. 3621 k.p.c. [Odesłanie]

Do postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o postanowieniach sądu.

 

Art. 39822 k.p.c. [Skutki wniesienia skargi]

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.
 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.
 • 7. Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do postępowania ze skargi na zarządzenie referendarza sądowego.

 

Art. 39823 k.p.c. [Skarga na postanowienie referendarza]

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Art. 39824 [Odpowiednie zastosowanie przepisów] W zakresie nieuregulowanym do postępowania ze skargi na orzeczenie referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.

 [Opłata stała 100 zł]

 1. (…).

1a.(…).

 1. Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

Art. 357 k.p.c.  [Uzasadnienie; doręczenie]

 • 1.(…).
 • 2. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Doręczając postanowienie stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, należy ją pouczyć o dopuszczalności, warunkach, terminie i sposobie złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia tego postanowienia i wniesienia środka zaskarżenia albo o tym, że postanowienie nie podlega uzasadnieniu lub zaskarżeniu.
 • 21. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 • 3. Uzasadnienie postanowienia sporządza się w terminie tygodnia od dnia wpływu do właściwego sądu wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, a jeżeli wniosek był dotknięty brakami - od dnia usunięcia tych braków.
 • 4. Postanowień, które odnoszą się wyłącznie do innych osób (świadka, biegłego, osoby trzeciej), nie doręcza się stronom; osobom, których te postanowienia dotyczą, doręcza się je tylko wówczas, gdy nie były one obecne na posiedzeniu, na którym postanowienia te zostały wydane.
 • 5. Wydając postanowienie, nawet niepodlegające zaskarżeniu, sąd może przy nim zwięźle wskazać zasadnicze powody rozstrzygnięcia, jeżeli mając na względzie okoliczności sprawy uzna, że pozwoli to na usprawnienie postępowania.
 • 6. Wydając postanowienie podlegające zaskarżeniu sąd może, według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, postanowić o odstąpieniu od jego uzasadnienia, jeżeli w całości uwzględnia zawarty w piśmie procesowym wniosek strony i podziela argumenty strony przytoczone na jego poparcie. W postanowieniu należy powołać to pismo. Jeżeli pismo to zostanie doręczone później niż postanowienie, termin do złożenia zażalenia biegnie od dnia doręczenia tego pisma.

 

Art. 25b ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia                  28 lipca 2005 r.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

 1. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 

Art. 126 k.p.c. [Treść]

 • 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma;

4) osnowę wniosku lub oświadczenia;

5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników.

 • 11. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
 • 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

11) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

 • 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.
 • 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.
 • 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 • 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
 • 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Art. 1261 k.p.c. [Wymóg formalny]

 • 1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność lub dopuszczalności środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.
 • 2. Pisma dotyczące części przedmiotu sporu lub zaskarżenia podlegają opłacie tylko w stosunku do wartości tej części.
 • 3. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

 

Art. 165 k.p.c.

 • 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.
 • 2. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
 • 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
 • 4. Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.

 

Art. 136 k.p.c. [Zmiana adresu]

 • 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania.
 • 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu.
 • 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do doręczenia skargi o wznowienie postępowania lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
 • 4. Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2022-08-26 10:00:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 134/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-27 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I Ns 134/22 tutejszego Sądu ustanowiono adwokata Filipa Krawczyka kuratorem do reprezentowania nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Patryka Bulińskiego, ostatnio zamieszkałego przy ul. Wandy 21/6 w Chorzowie. Kurator będzie reprezentował uczestnika w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Karinie Bulińskiej prowadzonej pod sygnaturą akt I Ns 134/22.

Skuteczność doręczenia pism w postępowaniu sądowym do rąk kuratora uzależniona jest od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Opublikowano dnia: 2022-08-26 09:13:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 134/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-27 07:00:00


                                                                                                  Zarządzenie
                                
                                                                                                                                                                             Zabrze, 19 sierpnia 2022 roku


Przewodniczący sędzia Bartosz Mainka
w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydział I Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2022 roku w Zabrzu,
 na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Artura Bulińskiego
z udziałem Patryka Bulińskiego i Darii Bulińskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Karinie Bulińskiej


zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Patryka Bulińskiego kuratora procesowego w osobie adw. Filipa Krawczyka;
2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Chorzowie;
3. skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym.
 
 

 

Na postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Opublikowano dnia: 2022-08-26 09:12:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 234/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-28 06:00:00


                                                                                 POSTANOWIENIE

                                                                                                                                                                             Dnia 18 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny
w składzie:
Przewodnicząca: Sędzia Magdalena Machorowska
po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2022 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Urszuli Baranieckiej (Baraniecka)
z udziałem Gminy Zabrze i Damiana Łosiaka
o stwierdzenie nabycia spadku


postanawia:


zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

 

 

 P O U C Z E N I E

Art. 357§ 2 1 kpc
Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia.

Art. 394§ 2 kpc
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.

§ 3.  
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Przesłanką do wniesienia zażalenia jest uprzednie złożenie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia. Od wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia pobiera się opłatę sądowa w kwocie 100 zł
 

Od niniejszego postanowienia stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.).

 

Opublikowano dnia: 2022-08-26 08:46:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 319/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-11-27 06:00:00

OGŁOSZENIE

 

                W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 319/22 toczy się sprawa z wniosku Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie z udziałem Gminy Miejskiej Zabrze o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Gałdzińskiej, urodzonej 3 kwietnia 1941 roku w Czortkowie, zmarłej 24 lutego 2022 roku w Zabrzu, córki Aleksandra i Genowefy.

                Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania  się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Opublikowano dnia: 2022-08-26 08:21:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 240/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-27 05:00:00

 

Zabrze, dnia 24 sierpnia 2022 roku

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I Ns 240/19 tutejszego Sądu ustanowiono adw. Przemysława Jarząbka kuratorem dla reprezentowania nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Jacka Rosińskiego, ostatnio zamieszkałego w Seattle. Kurator będzie reprezentował uczestnika w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

 

 

 

Opublikowano dnia: 2022-08-26 08:00:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 432/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-27 05:00:00

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I Ns 432/21 tutejszego Sądu ustanowiono adw. Jakuba Hildebranda kuratorem dla reprezentowania nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Pawła Rutkowskiego, ostatnio zamieszkałego w Zabrzu. Kurator będzie reprezentował uczestnika w sprawie o orzeczenie przepadku pojazdu

Opublikowano dnia: 2022-08-26 07:44:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 111/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-27 12:00:00

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I Ns 111/21 tutejszego Sądu ustanowiono adwokata Dorotę Szwajnoch-Bałda – kuratorem dla reprezentowania nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Wojciecha Hulboj, ostatnio zamieszkałego przy ul. Wallek Walewskiego 8/9 w Zabrzu. Kurator będzie reprezentował uczestnika w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Marku Hulboj prowadzonej pod sygnaturą akt I Ns 111/21.

Skuteczność doręczenia pism w postępowaniu sądowym do rąk kuratora uzależniona jest od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Opublikowano dnia: 2022-08-25 14:14:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 111/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-26 12:00:00                                                                                      Zarządzenie
                                
                                                                                                                                                                    Zabrze, 18 sierpnia 2022 roku


Przewodnicząca sędzia Magdalena Machorowska
w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydział I Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2022 roku w Zabrzu,
 na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
z udziałem Magdaleny Hulboj i Wojciecha Hulboj
o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Marku Hulboj


zarządza

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Wojciecha Hulboj kuratora procesowego w osobie adw. Doroty Szwajnoch-Bałdy;
2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu;
3. skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym.

    
                               

 

Opublikowano dnia: 2022-08-25 14:12:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 464/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-26 11:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 12 sierpnia 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca: sędzia Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 sierpnia 2022 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku Alior Bank S.A. w Warszawie

z udziałem Jacka Jacyka

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

 1. odmówić podjęcia zawieszonego postępowania,
 2. umorzyć postępowanie.

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2022-08-25 13:50:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 166/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-26 10:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 23 sierpnia 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca: SSR Agnieszka Monikowska-Biela

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 sierpnia 2022 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku

 Open Finance Wierzytelności Detaliczne Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

z udziałem

Grażyny Zaniewskiej

stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177§ 1 pkt 6 k.p.c.).

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2022-08-25 12:04:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 461/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-26 10:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2022 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Bierza 

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW" w Warszawie

przeciwko Przemysław Mohn

 

                                       

o zapłatę

 

 

postanawia

 

 zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc

Opublikowano dnia: 2022-08-25 12:03:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 711/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-26 08:00:00

Sygn. akt I Co 711/22

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 29 lipca 2022 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący sędzia Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Syndyka Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości

przy udziale Aleksandra Kołpaczkiewicza

o wyjawienie majątku

 

 

postanawia:

zawiesić postępowanie (art.177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc)

 

POUCZENIE

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2022-08-25 10:41:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 145/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-26 07:00:00

 

OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie z wniosku Jana Ficyka (Ficyk) z udziałem Agnieszki Trzeciak, Jacka Ficyka o dział spadku i podział majątku wspólnego prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 145/22 ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Jacka Ficyka  kuratora procesowego w osobie adwokata Krzysztofa Morcinka.

Ogłasza się, że wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego uczestnika postępowania lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Opublikowano dnia: 2022-08-25 09:53:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2096/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-26 07:00:00


POSTANOWIENIE

 

 


Dnia 24 sierpnia 2022 roku

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny
Magdalena Bierza  
po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Honesta Inkaso sp zo.o sp.k w Bielsku-Białej
przeciwko Dawid Wieczorek

    
o zapłatę


postanawia

 zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc

Opublikowano dnia: 2022-08-25 09:27:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 113 212
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry