Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 1078/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-29 07:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                       Dnia 14 lutego 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca sędzia Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 lutego 2020 roku

sprawy z powództwa Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu

przeciwko Edwardowi Wardendze (Wardenga) 

o zapłatę

 

 

postanawia

zawiesić postępowanie (art. 174 §1 k.p.c.).

 

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-02-24 09:08:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 4467/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-28 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 18 lutego 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Adam Dobrzyński

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 23 listopada 2017 r.;
  2. umorzyć postępowanie.

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2020-02-20 12:34:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 368/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-31 10:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 18 lutego 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Piotr Adamiok

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 24 maja 2018 r.;
  2. umorzyć postępowanie.

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2020-02-20 11:58:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 452/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-30 10:00:00

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 452/19 toczy się sprawa
z wniosku Henryka Trojana o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy udziału Danuty Trojan w użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Maszyńskiego 3, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00004748/6, której to nieruchomości właścicielem jest Gmina Miejska Zabrze, a użytkownikami wieczystymi Henryk Trojan i Danuta Trojan.

Wzywa się, aby zainteresowani w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

 

Opublikowano dnia: 2020-01-29 11:43:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 290/12

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 10:00:00

 POSTANOWIENIE

     Dnia 11 lipca 2016 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2016 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy wniosku Witolda Kochana

z udziałem Agnieszki Kazanowskiej

z urzędu

w przedmiocie złożenia do depozytu sądowego zaliczki sądowej

postanawia:

 

złożyć do depozytu sądowego kwotę 28,12 (dwadzieścia osiem i 12/100) złotych uiszczona przez wnioskodawcę Witolda Kochana tytułem zaliczki sądowej pozostałej pod poz. 884/2012. 

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskodawca Witold Kochan wnosząc o dział spadku i zniesienie współwłasności uiścił zaliczkę zaksięgowaną pod poz. 884/2012. Zarządzeniem z dnia 29 lutego 2016 roku orzeczono o zwrocie wnioskodawcy kwoty pozostałej z zaliczki sądowej uiszczonej
w sprawie. Odpis powyższego zarządzenia nie został wnioskodawcy Witoldowi Kochan doręczony, gdyż jak wynika z adnotacji poczty oraz odpisu skróconego aktu zgonu wnioskodawca zmarł w dniu 27 września 2014 roku (akt zgonu nr 2472011/00/AZ/2014/064667).

Mając na uwadze powyższe Sąd postanowił złożyć kwotę 28,12 zł pozostałą z zaliczki sądowej uiszczonej przez wnioskodawcę do depozytu sądowego z urzędu. Zgodnie z treścią art. 467 pkt 1 k.c.  dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego  jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem.

Skoro zatem kwotę uiszczona tytułem zaliczki sądowej należało zwrócić wnioskodawcy Witoldowi Kochan, a ten zmarł i jak wynika z poczynionych przez Sąd ustaleń nie toczyło się po nim postępowanie spadkowe w tut. Sadzie należało ją złożyć do depozytu sądowego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-10-03 10:40:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 32 674
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry