Nieodpłatna pomoc prawna

Wersja archiwalna z dnia 18.04.2018

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci oraz radcowie prawni, a także osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
 
1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)   która nie ukończyła 26 lat, lub
6)   która ukończyła 65 lat, lub
7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8)  która jest w ciąży.
2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1)   ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2)   ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3)   ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4)   ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5)   ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6)   ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Zabrzu:

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Zabrzeul. Park Hutniczy 7
godz. funkcjonowania: 16:00 - 20:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 93a
godz. funkcjonowania:
pon. - wt.: 9:00 - 13:00
śr. - czw.: 14:00 - 18:00
pt. 11:00 - 15:00

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Plac Krakowski 9
godz. funkcjonowania: 10:00 - 14:00

Dzielnicowy Ośrodek Kultury
ul. Dorotki 3
godz. funkcjonowania: 13:00 - 17:00

Siedziba MOPR
ul. 3 Maja 16
godz. funkcjonowania: 11:30 - 15:30

Klub Integracji Społecznej
pl. Krakowski 4
godz. funkcjonowania: 15:30 - 19:30

Pomieszczenia Programu Aktywności Lokalnej
ul. Bytomska 82
godz. funkcjonowania: 7:30 - 11:30

Dodatkowe informację można uzyskać na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 16.05.2017
Dokument oglądany razy: 5 555
Opublikował: Darek Kalinowski
Publikacja dnia: 18.04.2018
 
Wydruk z dnia: 27.01.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl