Regulamin BOI

Załącznik nr 1

do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 06 lipca 2022 roku

( Adm. 0181 – 2/18 )

 

REGULAMIN BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

W SĄDZIE REJONOWYM W ZABRZU

§1

 1. Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Zabrzu, zwane dalej BOI, znajduje się w kondygnacji piwnicznej w budynku przy ul. 3-go Maja 21. Biuro Obsługi Interesantów stanowi odrębną komórkę organizacyjną.
 2. BOI zostało powołane do obsługi interesantów wszystkich wydziałów za wyjątkiem interesantów Wydziału VI Ksiąg Wieczystych.
 3. BOI jest czynne w dniach pracy Sądu Rejonowego w Zabrzu:
  • w poniedziałki w godzinach 745 – 1800,
  • od wtorku do piątku w godzinach 745 – 1515.
  • przerwa obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1115.
 4. Interesanci mogą kontaktować się z BOI osobiście, telefonicznie, przy pomocy poczty elektronicznej, bądź formularza kontaktowego na stronie Internetowej:
 5. W Sądzie Rejonowym w Zabrzu wprowadza się system pn. „Wirtualny Asystent” umożliwiający sprawdzanie statusu sprawy on – line.
 6. Interesanci, którzy zgłosili się osobiście przyjmowani są po wywołaniu przez pracownika odpowiedniego numeru, który znajduje się na wydruku z biletomatu (biletomat znajduje się przy wejściu głównym do budynku Sądu). Obsługa telefoniczna odbywa się w systemie kolejkowym i jest uwzględniona jako przyjęcie interesanta.
 7. Bezpośredni nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem BOI sprawuje Kierownik Biura Obsługi Interesantów.

 § 2

 1. BOI udziela informacji przez osobisty kontakt z interesantem, drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
 2. Pracownicy BOI podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych umożliwiają interesantom realizację ich uprawnień egzekwując jednocześnie ich powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując przy tym należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu.
 3. W skład BOI wchodzi Czytelnia Akt, której zakres działania określa Regulamin Czytelni Akt.
 4. BOI przejmuje obowiązek obsługi interesantów Sądu. Pracownik BOI może jednak skierować interesantów do sekretariatu właściwego Wydziału w sytuacji, gdy nie może udzielić informacji w sprawach nie figurujących w systemie informatycznym SAWA. Pracownicy BOI o powyższej sytuacji zawiadamiają Kierownika Sekretariatu właściwego Wydziału.
 5. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:
  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,
  • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału,
  • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału,
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w BOI nie będzie możliwe,
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń,
   ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka,
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism,
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw,
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem,
  • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw,
  • weryfikacja danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” w Portalu Informacyjnym i aktywacja konta użytkownika,
  • odnotowywanie pism składanych w Biurze Obsługi Interesantów w systemie SAWA,
  • prowadzenie Czytelni Akt.
 6. Odpisy dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych, po ich otrzymaniu z właściwego wydziału, są wydawane stronom w dniu ich przekazania do BOI.W przypadku, gdy strona nie zgłosi się po odebranie dokumentów w wyznaczonym dniu, pracownicy BOI w terminie do 2 dni zwracają je do właściwego Wydziału, celem ich wysłania stronie za pośrednictwem operatora pocztowego.
 7. Informacji w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Zabrzu pracownicy BOI udzielają po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości strony/uczestnika postępowania na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników także należytego umocowania.
 8. Pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach na zasadach określonych w § 97 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2316 ze zm.).
 9. Pracownicy BOI nie udzielają porad prawnych. Przez sformułowanie porada prawna należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą a danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek, co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 §3

 1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z pracownikami BOI, w celu umożliwienia rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów.
 2. Obowiązkiem pracowników sekretariatów jest wprowadzanie na bieżąco do systemu SAWA wszelkich informacji związanych z prowadzonymi sprawami sądowymi.

 §4

Skargi na działalność pracowników BOI, w tym Czytelni Akt przyjmowane są w trybie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 524 ze zm.) za pośrednictwem Kierownika Biura Obsługi Interesantów.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Agnieszka Pawlowska
Dokument z dnia: 06.07.2022
Dokument oglądany razy: 17 327
Opublikował: Agnieszka Pawłowska
Publikacja dnia: 15.07.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry