Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII Ns 131/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-05 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 04.06.2020 r.  publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

 

OGŁOSZENIE

 

     W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 131/20 toczy się sprawa z wniosku Gminy Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy Leonie Lotto posiadającym numer PESEL 42120503751, zmarłym w dniu  19 listopada 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałemu w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków 24/4 mającemu pod tym adresem ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

            W dniu 4 czerwca 2020 roku Referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Opublikowano dnia: 2020-06-05 11:09:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 132/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-05 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

          W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 132/20 toczy się sprawa
z wniosku Gminy Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po Krystynie Ordoń zmarłej dnia 10 grudnia 2015 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu obejmujący cały majątek spadkowy. W dniu 27 maja 2020 Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.

            Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarz

Opublikowano dnia: 2020-06-04 09:20:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 42/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-05 06:00:00

OGŁOSZENIE

 

         W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 42/20 toczy się sprawa z wniosku Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Pankala, zmarłym w dniu 24 czerwca 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu.

         Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2020-06-04 08:44:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 231/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-05 05:00:00

 

ZARZĄDZENIE

Dnia 1 czerwca 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca  2020r

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Agaty Dołęgowskiej

z udziałem Danuty Garbiec i Alana Grabca

o dział spadku

w przedmiocie ustanowienia kuratora

o zapłatę

 

zarządza:

1.ustanowić dla uczestnika Alana Grabca , którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Marii Rola-Tomiec z Kancelarii adwokackiej w Zabrzu

2.o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego uczestnika ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-04 07:28:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 3133/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-10 11:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Yes Finance S.A. w Warszawie

przeciwko Tomaszowi Gulc

o zapłatę

postanawia:

 

 

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 25 listopada 2019 r.,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-02 13:43:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Cz 10/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-01 09:00:00

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-29 11:14:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2963/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-29 07:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

27 maja 2020

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020r w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A w Luksemburgu

przeciwko Angelika Smykla

o zapłatę

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 15 października 2019r
 3. umorzyć postępowanie w sprawie
 4. zwrócić powodowi kwotę 200 zł (dwieście złotych ) tytułem połowy opłaty od pozwu z kwoty uiszczonej przelewem pod pozycją 500052266873,

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-29 09:50:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 83/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-29 06:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 83/20 toczy się sprawa z wniosku Asekuracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Lelek, córce Antoniego i Ernestyny, urodzonej 14 maja 1949r. w Gliwicach, zmarłej 11 października 2015r. w Gliwicach, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.

            Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-05-29 09:04:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2998/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-28 11:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 27 maja 2020 r.

Referendarz sądowy Radosław Kminikowki w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020 r.

na posiedzeniu niejawnym w Zabrzu

na skutek pozwu wniesionego przez: IFA Finance Designated Activity w Dublinie (Irlandia)

przeciwko Andrzejowi Czekaj

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 25 listopada 2019 r.,
 2. umorzyć postępowanie w sprawie,
 3. zwrócić powodowi kwotę 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100), tytułem zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu, pomniejszonej o kwotę równą opłacie minimalnej z kwoty zaksięgowanej pod pozycją 500054022591.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-28 13:56:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 2386/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-28 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 Sygn. akt VIII Nc 2386/18

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Best I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

przeciwko  Barbarze Falińskiej (Falińska)

o zapłatę

 

postanawia:

 

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 11 września 2018r. i umorzyć postępowanie.

 

Uzasadnienie

           

            W dniu 11 września 2018r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 6 maja 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-05-28 13:44:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2045/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-28 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie

 

przeciwko Sebastianowi Floryn

o zapłatę

 

postanawia

 

 • podjąć zawieszone postępowanie;
 • uchylić nakaz zapłaty z dnia 19 sierpnia 2019 r.;
 • ustanowić dla pozwanego Sebastiana Floryn, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Sebastiana Larysza;
 • o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego Sebastiana Floryn ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

 

 

Opublikowano dnia: 2020-05-28 13:34:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 7/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-03 11:00:00

O G Ł O S Z E N I E

 

W oparciu o art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. zarządzeniem z 18 maja 2020 roku
w sprawie z powództwa Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Adrianowi Wasikowi (Wasik), Anicie Bytomskiej i Danielowi Wasikowi (Wasik) o zapłatę prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I C 7/20 ustanowiono dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Adriana Wasika i Daniela Wasika kuratora procesowego w osobie adwokata Antoniego Dziedzica.

Ogłasza się, że pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanych pozwanych lub osób uprawnionych do ich zastępowania.

Opublikowano dnia: 2020-05-28 13:28:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Cz 4/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-02 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 27 maja 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:       Sędzia Lidia Sęk

            Sędziowie:                  Sędzia Agnieszka Monikowska-Biela

                                               Sędzia Magdalena da Silva Tavares

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z siedzibą w Warszawie

przeciwko dłużnikowi Marianowi Gwoździowi (Gwóźdź)

w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniewa Rudlickiego w sprawie o sygn. akt Km 2340/16 z dnia 04 listopada 2019 roku

w przedmiocie zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Co 1777/19

 

 

postanawia:

 

oddalić zażalenie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-28 12:44:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 73/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-02 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 73/20 toczy się sprawa
z wniosku mał Mikołaj Pasieka,  mał Maja Pasieka reprezentowani przez Anna Pasieka

o sporządzenie spisu inwentarza po Filipie Pasieka , syna Ryszarda i Barbary, zmarłego w dniu 12 października 2019 roku w Zabrzu  i ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu obejmujący cały majątek spadkowy. W dniu 20 maja 2020 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-05-28 09:22:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 270/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-03 07:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 11 maja 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 maja 2020 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

z udziałem Zuzanny Kwoczały, Damiana Kwoczały, Daniela Kwoczały, Henryka Kwoczały, Janusza Kwoczały, Mariusza Kwoczały, Krzysztofa Zielińskiego

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.), albowiem wnioskodawczyni nie uczyniła zadość zobowiązaniu z dnia 8 stycznia 2020 roku (doręczonemu pełnomocnikowi wnioskodawczyni w dniu 13 stycznia 2020 roku).

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-28 09:12:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 34 401
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry