Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 439/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-24 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 17 kwietnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Sabinie Grądziel

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od strony pozwanej. W dniu 24 maja 2018 roku wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami nie została przez pozwaną podjęta w terminie. Z danych uzyskanych z systemu PESEL2-SAD wynika, że pozwana nie zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie.

Pismem odebranym w dniu 17 października 2018 roku zobowiązano powoda do rąk pełnomocnika do wskazania prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanej lub też przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających, że pozwana wciąż zamieszkuje pod wskazanym w pozwie adresem – w terminie 14 dni od daty doręczenia zobowiązania pod rygorem zawieszenia postępowania. Powód wskazał nowy adres pozwanej, pod którym także nie podejmuje ona korespondencji.

Z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wynika, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-04-19 14:23:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 416/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-23 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Wioletcie Dymek

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od strony pozwanej. W dniu 24 maja 2018 roku wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami nie została przez pozwanego podjęta w terminie. Z danych uzyskanych z systemu PESEL-SAD uzyskano informację, że pozwana nie jest i nie była zameldowana pod adresem wskazanym w pozwie.

Pismami odebranymi w dniu 17 października 2018 r. oraz 15 marca 2019 r. zobowiązano powoda do rąk pełnomocnika wskazania prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanej lub też przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających, że pozwana wciąż zamieszkuje pod adresem wskazanym w pismach procesowych powoda – w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia zobowiązania pod rygorem zawieszenia postępowania. Powód nie wykonał doręczonych mu zobowiązań.

Z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wynika natomiast, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Powód w niniejszej sprawie bez wątpienia nie wywiązał się z nałożonego na stronę zobowiązania.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2019-04-19 12:57:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I C 2059/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-20 11:00:00

Sygn. akt I C 2059/17

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                                                                        Zabrze, 28 marca 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Machorowskiej - Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa GetBack Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Andrzejowi Bongilaj

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 19 czerwca 2017 roku wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 1865/17;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od pozwanego. W dniu 19 czerwca 2017 r. wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty nie została przez pozwanego podjęta w terminie. Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 roku postępowanie zostało zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Sąd zważył co następuje:

 

Na podstawie art.5021 § 1 k.p.c. jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

 

Skoro w niniejszej sprawie powód nie wskazał aktualnego miejsca pobytu pozwanego i niemożliwe było doręczenie mu nakazu zapłaty, należało z urzędu uchylić nakaz zapłaty, o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji postanowienia.

 

Zgodnie zaś z art. 182 § 1 k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Biorąc pod uwagę podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że skuteczny wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie to umorzyć, na podstawie powołanych przepisów.

Podkreślić należy, że pogląd, zgodnie z którym wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. może okazać się skuteczny dopiero, gdy ustanie przeszkoda do nadania biegu sprawie, a innymi słowy – gdy powód dokona czynności, ze względu na którą postępowanie zostało zawieszone, został również wyrażony w uchwale SN z dnia 23 lutego 1982 r., III CZP 4/82, OSNPG 1982, nr 8–9, poz. 29.

Biorąc powyższe pod uwagę, sąd orzekł jak w pkt. 2 postanowienia.

 

 Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-04-19 12:24:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 4366/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-23 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 17 kwietnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Adamowi Polaszewskiemu

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od strony pozwanej. W dniu 9 października 2018 roku wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami nie została przez pozwanego podjęta w terminie. Z danych uzyskanych z systemu PESEL-SAD uzyskano informację, że pozwany nie jest i nie była zameldowany pod adresem wskazanym w pozwie.

Pismem odebranym w dniu 15 marca 2019 r. zobowiązano powoda do rąk pełnomocnika do wskazania prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanego lub też przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających, że pozwany wciąż zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie – w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia zobowiązania pod rygorem zawieszenia postępowania. Powód nie wykonał zobowiązania.

Z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wynika natomiast, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-04-19 12:02:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I C 1931/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-23 11:00:00

                                            P  O S T A N O W I E N I E

                                                                                                                                                                            Dnia 28 marca 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 28 marca 2019 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Marka Dybowskiego, Tomasza Bachura

przeciwko Krystynie Dudzie

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

UZASADNIENIE

Postępowanie w rozpoznawanej sprawie zostało zawieszone postanowieniem z dnia 16 stycznia 2018 roku na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również w przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zwieszeniu.

Ponieważ powodowie nie uzupełnili braków pozwu, które uniemożliwiały nadanie mu biegu, jak też żadna ze stron do chwili obecnej nie złożyła skutecznie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, na podstawie powołanych przepisów postępowanie należało umorzyć.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-04-19 11:57:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I C 1034/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-23 11:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                                                                                                        

Dnia 29 marca 2019 roku 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący ASR Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

przeciwko Krystianowi Firlej

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

 1. podjąć postępowanie;
 2. umorzyć postępowanie;
 3. zwrócić powódce kwotę 100,00 (sto) złotych z pozycji 500036260648 uiszczoną tytułem opłaty od pozwu.

 

 

UZASADNIENIE

 

Powódka wniosła o zapłatę. Wobec niewskazania aktualnego adresu pozwanego postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku postępowanie zostało zawieszone. Pismem z dnia 12 marca 2019 roku powódka cofnęła pozew bez zrzeczenia się roszczenia i wniosła o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu.

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, przy czym z mocy art. 203 § 4 k.p.c. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynność ta jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Jako, że z okoliczności sprawy nie wynika, by cofnięcie pozwu w niniejszej sprawie było sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa należy uznać, iż powód skutecznie cofnął pozew.

Z mocy art. 355 § 1 k.p.c. jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew,
Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Uznając skuteczność cofnięcia pozwu, w pierwszej kolejności należało podjąć zawieszone postępowanie w sprawie – o czym Sąd orzekł w punkcie 1 sentencji postanowienia, a następnie umorzyć postępowanie w sprawie – o czym orzeczono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Wobec cofnięcia pozwu przed rozpoczęciem rozprawy i wysłaniem odpisu pozwu stronie pozwanej należało zwrócić powódce całą opłatę od pozwu na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w punkcie 3 sentencji postanowienia.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-04-19 11:41:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I C 1506/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-21 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

    Dnia 3 kwietnia 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

                   Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Medius Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

przeciwko Michałowi Bedronce (Bedronka)

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

 Uzasadnienie

 

Powódka złożyła przeciwko pozwanemu pozew o zapłatę kwoty 1 483,00 złotych z odsetkami ustawowymi od 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu przeciwko.

Wobec niemożności doręczenia pozwanemu korespondencji, postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku Sąd na podstawie art.. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesił postępowanie w sprawie.

             

Sąd zważył, co następuje:

Jak wynika z art. 182 § 1 k.p.c., sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego, postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec niezgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-04-19 11:25:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I C 11/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-22 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

    Dnia 10 kwietnia 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

                   Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko Anicie Leśniak

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

 

Uzasadnienie

 

Postępowanie w rozpoznawanej sprawie zostało zawieszone postanowieniem z dnia
9 marca 2018 roku na podstawie art. 177 § 1 pkt 6  k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również w przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt. 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zwieszeniu.

Ponieważ żadna ze stron do chwili obecnej nie złożyła wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, na podstawie powołanych przepisów postępowanie należało umorzyć.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-04-19 11:16:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 2395/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-24 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Jacek Ostrowski

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie,
 • oddalić wniosek powoda z dnia 3.08.2018 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od strony pozwanej. W dniu 7 czerwca 2018 roku wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami nie została przez pozwanego podjęta w terminie. Z danych uzyskanych z systemu PESEL-SAD uzyskano informację, że pozwany nie jest zameldowany pod adresem wskazanym w pozwie.

Pismem odebranym w dniu 15 marca 2019 r. ponownie zobowiązano powoda do rąk pełnomocnika do wskazania prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanego lub też przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających, że pozwany wciąż zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie – w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia zobowiązania pod rygorem zawieszenia postępowania. Powód nie wykonał zobowiązania w przepisanym terminie.

Z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wynika natomiast, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Powód w niniejszej sprawie bez wątpienia nie wywiązał się z nałożonego na stronę zobowiązania.

Mając na uwadze, iż strona powodowa w wyznaczonym terminie nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego, Referendarz sądowy na mocy wskazanych powyżej przepisów oraz art. 4971 § 3 k.p.c. postępowanie w sprawie zawiesił.

Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułami egzekucyjnymi są orzeczenia sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowej wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wraz z wnioskiem o przyznanie kosztów postępowania klauzulowego podlega oddaleniu, gdyż nakaz zapłaty nie został prawidłowo doręczony i nie ma waloru prawomocności.

Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd z urzędu zwraca trzy czwarte uiszczonej opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli uprawomocnił się nakaz zapłaty. W kontekście powyższych rozważań, wniosek o zwrot opłaty od pozwu uznać należy za bezzasadny.

 

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

 

                                                                                              

Opublikowano dnia: 2019-04-19 11:10:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 2916/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-23 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius S.A. w Krakowie

przeciwko Damian Lisowski

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie
 • oddalić wniosek z dnia 12 września 2018 r. o nadanie klauzuli wykonalności.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od strony pozwanej. W dniu 16 lipca 2018 roku wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami nie została przez pozwanego podjęta w terminie. Z danych uzyskanych z systemu PESEL-SAD uzyskano informację, że pozwany nie jest zameldowany pod adresem wskazanym w pozwie.

Pismem odebranym w dniu 18 marca 2019 r. zobowiązano powoda do rąk pełnomocnika do wskazania prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanego lub też przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających, że pozwany wciąż zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie – w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia zobowiązania pod rygorem zawieszenia postępowania. Pomimo upływu wskazanego terminu powód nie wykonał doręczonych mu zobowiązań.

Z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wynika natomiast, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Powód w niniejszej sprawie bez wątpienia nie wywiązał się z nałożonego na stronę zobowiązania.

Mając na uwadze, iż strona powodowa w wyznaczonym terminie nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego, Referendarz sądowy na mocy wskazanych powyżej przepisów oraz art. 4971 § 3 k.p.c. postępowanie w sprawie zawiesił.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułami egzekucyjnymi są orzeczenia sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowej wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności podlega oddaleniu, gdyż nakaz zapłaty nie został prawidłowo doręczony i nie ma waloru prawomocności.

 

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

 

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2019-04-19 10:58:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 2180/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-22 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 06 listopada 2018 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Gdyni  

przeciwko Ewelinie Jakubowskiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od strony pozwanej. W dniu 14 czerwca 2018 r. wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami nie została przez pozwaną podjęta w terminie. Z danych uzyskanych z systemu PESEL-SAD uzyskano informację, że  pozwana nie zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie.

Pismem odebranym w dniu 17 września 2018r. zobowiązano pełnomocnika powoda do wskazania prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanej lub też przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających, że pozwana wciąż zamieszkuje pod wskazanym w pozwie adresem – w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia zobowiązania pod zawieszenia postępowania. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wynika, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

 

 Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-04-19 10:48:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 3770/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-24 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 listopada 2018 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A w Warszawie

 

przeciwko Monice Kulik

 

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

W dniu 25 września 2018 r. pełnomocnik powoda został wezwany do przedłożenia dokumentacji wykazującej umocowanie do działaniu w imieniu powoda i odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej oraz do uiszczenia opłaty 150zł w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania zainicjowanego pozwem wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym . Termin do wykonania zobowiązania upłynął bezskutecznie z dniem 10 października 2018r.   Powód dołączył pełnomocnictwa , lecz nie uiścił opłaty 150zł. Zgodnie z art. 50537 § 1 k.p.c. po przekazaniu sprawy do sądu według właściwości ogólnej przewodniczący wzywa powoda wyłącznie do wykazania umocowania, o ile stwierdzenie umocowania przez sąd nie jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną, lub do przedłożenia pełnomocnictwa, a po przekazaniu sprawy na podstawie art. 50533 § 1 lub art. 50534 § 1 przewodniczący wzywa powoda również do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu - w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania.

W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie.

Zgodnie z dyspozycją art. 50537 § § 1 k.p.c. w zw. art. z art. 497 1 § 3 k.p.c. Referendarz sądowy umorzył postępowanie.

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-04-19 10:46:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 4348/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-23 10:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 4 marca 2019r

Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019r.

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

 

przeciwko: Krzysztofowi Dobslaw

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 30 listopad 2017 r.
 2. umorzyć postępowanie w sprawie,
 1. zwrócić powodowi kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem połowy opłaty od pozwu z kwoty uiszczonej przelewem pod pozycją 500021847831.

 

 

 

Uzasadnienie

Powód wniósł przeciwko stronie  pozwanej pozew o zapłatę.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 listopad 2017 roku Referendarz sądowy wydał w sprawie nakaz zapłaty.

Odpis powyższego nakazu zapłaty został wysłany pozwanemu pod adres wskazany w pozwie. Korespondencja skierowana do pozwanego powróciła z adnotacją „zwrot – nie podjęto w terminie”. Referendarz sądowy dokonał sprawdzenia adresu zamieszkania pozwanej w systemie PESEL-SAD. W systemie tym ustalono, iż pozwany wymeldował się spod wskazanego w pozwie adresu, a w systemie PESEL2-SAD brak aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.

W dniu 8 lutego 2018r. powód został wezwany do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zawieszenia postępowania.

Powód nie wykonał powyższego wezwania.

Wobec powyższego postanowieniem z  dnia 17 lipca 2018r. Referendarz sadowy zawiesił postępowanie w sprawie.

Pismem z dnia 28 lutego 2019r. powód  cofnął powództwo bez zrzeczenia się roszczenia wniósł o umorzenie postępowania i zwrot opłaty.

Stosownie do treści art. 180 § 1 Sąd podejmuje zawieszone postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia.

Dlatego też na podstawie art. 180 § 1 k.p.c. w zw. z art. 497 1§ 3 k.p.c. orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia

Zgodnie zaś z treścią art. 5021 § 1 k.p.c. jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 (miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju), sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmie odpowiednie czynności.

Dlatego też mając powyższe na uwadze na podstawie art. 5021 § 1 k.p.c. w zw. z art. 4971 § 3 k.p.c. referendarz sądowy orzekł jak w punkcie 3 sentencji postanowienia.

Stosownie do treści art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

Jako że w niniejszej sprawie nakaz zapłaty uchylono niniejszym postanowieniem, powód cofnął powództwo pismem z dnia 28 lutego 2019r. przed rozpoczęciem rozprawy (gdyż rozprawy dotychczas nie wyznaczono), zatem uznać należało, iż nie była wymagana zgoda  pozwanego na cofnięcie powództwa.

Na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Zgodnie zaś z treścią § 2 powoływanego artykułu, postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeśli powództwo cofnięto w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły przed mediatorem ugodę, którą zatwierdził Sąd.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o powołane przepisy w zw. z art. 4971 § 3 k.p.c. referendarz sądowy orzekł jak w punkcie 3 sentencji postanowienia.

Kwestie zwrotu opłaty reguluje art. 79 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 623 ze zm.) dalej zwaną ustawą. Nakazuje on z urzędu zwrot stronie postępowania opłaty w pełnej wysokości w przypadku pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli nastąpiło ono przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku stron - przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia (ust. 1 pkt 1b), bądź w połowie uiszczonej kwoty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana (ust. 1 pkt 3a).

W niniejszej sprawie stronie pozwanej został wysłany odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami i pouczeniami, a więc art. 79 ust. 1 pkt 1b ustawy nie mógł mieć tu zastosowania.

O zwrocie połowy opłaty od pozwu referendarz sądowy orzekł więc na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy, a zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

Jednocześnie na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy zwrócono powodowi uiszczona opłatę kancelaryjną w kwocie 6,00 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w pkt 4 sentencji postanowienia.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-04-19 10:41:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 2549/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-24 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 16 kwietnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Mirosławowi Grabietz

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od strony pozwanej. W dniu 6 czerwca 2018 roku wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami nie została przez pozwanego podjęta w terminie. Z danych uzyskanych z systemu PESEL-SAD wynika, że pozwany z adresu wskazanego w pozwie wymeldował się i nowego nie zgłosił.

Pismem odebranym w dniu 6 września 2018 roku zobowiązano powoda do rąk pełnomocnika do wskazania prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanego lub też przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających, że pozwany wciąż zamieszkuje pod wskazanym w pozwie adresem – w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia zobowiązania pod zawieszenia postępowania. Powód wskazał nowy adres pozwanego, pod którym pozwany także nie podejmuje korespondencji.

Z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wynika, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

 

 

 

 

 Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-04-19 10:34:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Nc 5521/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-20 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 4 marca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w  Warszawie

 

 

przeciwko Pawłowi Bajner

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 27 grudnia 2017r.
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od  strony pozwanej. W dniu  27 grudnia 2017 roku wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami nie została przez pozwanego podjęta w terminie. Z danych uzyskanych z systemu PESEL-SAD uzyskano informację, że  pozwany z adresu wskazanego w pozwie wymeldował się i nowego nie zgłosił.

Pismem odebranym w dniu 16 sierpnia 2018r i ponowionym 8 stycznia 2019r zobowiązano powoda do rąk pełnomocnika do wskazania prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanego lub też przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających, że pozwany wciąż zamieszkuje pod wskazanym w pozwie adresem – w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia zobowiązania pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania Powód  nie wykonał zobowiązania do dnia dzisiejszego. Powód złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przedmiotowemu nakazowi zapłaty.

Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony  w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułami egzekucyjnymi są orzeczenia sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowej wykonalności.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności podlega oddaleniu, gdyż nakaz zapłaty nie został prawidłowo doręczony i nie ma waloru prawomocności. 

Z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wynika natomiast, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-04-19 10:30:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 22 757
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry