Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 360/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-27 10:00:00

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                      Dnia 19 czerwca 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

SSR  Bartosz Mainka

 

 

    Protokolant:

stażysta  Marek Przygrodzki

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2019 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa Tomasza Bachura i Marka Dybowskiego

przeciwko Adamowi Szafrankowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 §1 pkt 6 k.p.c.).

 

 

 

Oryginał do pobrania:pobierz

Opublikowano dnia: 2019-06-26 11:02:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4234/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                     Zabrze, 23 maja 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Tomasza Bachur i Marka Dybowskiego

przeciwko Edycie Kolczyk

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 31 października 2018 roku;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się zapłaty od pozwanej. W dniu 31 października 2017 r. wydano w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jednakże przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty nie została przez pozwaną podjęta w terminie. Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku postępowanie zostało zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Następnie po kolejnej bezskutecznej próbie ustalenia adres pozwanej za pośrednictwem Komendy Policji sąd wydał postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. 

 

Sąd zważył co następuje:

 

Na podstawie art.4921 § 1 k.p.c. jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić dlatego, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

 

Skoro w niniejszej sprawie powód nie wskazał aktualnego miejsca pobytu pozwanej i niemożliwe było doręczenie jej nakazu zapłaty, należało z urzędu uchylić nakaz zapłaty, o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji postanowienia.

 

Zgodnie zaś z art. 182 § 1 k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Biorąc pod uwagę podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że skuteczny wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie to umorzyć, na podstawie powołanych przepisów.

Podkreślić należy, że pogląd, zgodnie z którym wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. może okazać się skuteczny dopiero, gdy ustanie przeszkoda do nadania biegu sprawie, a innymi słowy – gdy powód dokona czynności, ze względu na którą postępowanie zostało zawieszone, został również wyrażony w uchwale SN z dnia 23 lutego 1982 r., III CZP 4/82, OSNPG 1982, nr 8–9, poz. 29.

Biorąc powyższe pod uwagę, sąd orzekł jak w pkt. 2 postanowienia.

 

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-06-26 10:11:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4297/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                        Dnia 3 czerwca 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie 

przeciwko Katarzynie Jurewicz

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 21 maja 2018 roku postępowanie w sprawie zostało zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.

Zgodnie z art. 182 § 1 kpc sądu umarza postępowanie zawieszone na podstawie powołanego powyżej przepisu, jeżeli wniosek o jego podjęcie nie został złożony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu. 

Jako że wniosek o podjęcie postępowania nie został złożony postępowanie w sprawie należało umorzyć. Powód nie podał również aktualnego adresu pozwanej.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Orginał dokumentu - Pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2019-06-26 09:57:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 507/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 czerwca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Andrzeja Buczka

przeciwko Czesławowi Dziewierskiemu i Marcie Dziewierskiej (poprzednio Długozima)

o zapłatę

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie w stosunku do pozwanej Marty Dziewierskiej (poprzednio Długozima).

 

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-06-26 09:23:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 165/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-27 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 28 listopada 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Magdalena Machorowska - Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie

przy udziale Katarzyny Bałdyga i Moniki Michalik, Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Subfunduszu KI 1 z siedzibą w Warszawie

o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Wyrwa

 

postanawia:

 1. odmówić podjęcia zawieszonego postępowania;
 2. umorzyć postępowanie.

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2017 roku postępowanie w sprawie zostało zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c. z uwagi na niezłożenie przez pełnomocnika wnioskodawcy odpisów aktów stanu cywilnego uczestników w terminie 14 dni, przedłużonym następnie do dnia 10 września 2017 roku.

W dniu 21 maja 2018 roku pełnomocnik wnioskodawcy złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania oraz przedłożył odpisy skrócone aktów urodzenia uczestniczek postępowania.

Zarządzeniem doręczonym w dniu 26 czerwca 2018 roku ponownie zobowiązano pełnomocnika wnioskodawcy do przedłożenia aktów małżeństwa uczestniczek postępowania, a także do wskazania aktualnego adresu zamieszkania uczestniczki postępowania Moniki Michalik, albowiem korespondencja kierowana do niej nie została skutecznie doręczona, zaś z danych uzyskanych za pośrednictwem bazy PESEL2-SAD wynika, iż spod wskazanego we wniosku adresu wymeldowała się z dniem 20 stycznia 2017 roku – a to w terminie 21 dni od daty doręczenia zobowiązania pod rygorem odmowy podjęcia zawieszonego postępowania.

W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu, w piśmie z dnia 29 czerwca 2018 roku wnioskodawca poinformował, że akta cywilne uczestniczek przedłożył wraz z pismem z dnia 21 maja 2018 roku oraz przedłożył pismo Centrum Personalizacji Dokumentów dotyczące Moniki Michalik.

Wobec powyższego zarządzeniem doręczonym w dniu 3 października 2018 roku ponownie zobowiązano pełnomocnika wnioskodawcy do nadesłania odpisów aktów małżeństwa uczestniczek postępowania w terminie 1 miesiąca pod rygorem odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Do dnia dzisiejszego wnioskodawca nie wykonał zobowiązania.

Należy także wskazać, iż z mocy art. 670 k.p.c. sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa
do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia

     W orzecznictwie Sądu Najwyższego powszechnie przyjmuje się, że w postępowaniu
o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku działa aktywnie niezależnie od twierdzeń, wniosków i argumentów zainteresowanych. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku rola sądu jest determinowana ustawowym nakazem działania z urzędu, a rozstrzygnięcie zapada niezależnie od wniosków i stanowiska stron, lecz stosownie do wyników postępowania dowodowego oraz norm prawa materialnego, mających zastosowanie
w danym stanie faktycznym. Zauważa się przy tym, że nie wyłącza to ogólnych przepisów dotyczących postępowania dowodowego i nie zwalnia zainteresowanych z obowiązku udowodnienia twierdzeń, z których wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne ani nie nakłada na sądy orzekające obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego z urzędu, lecz chodzi przede wszystkim o zbadanie z urzędu, stosownie do treści zebranego materiału dowodowego, kto jest spadkobiercą (vide postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 38/98, LEX nr 399713; z dnia 26 stycznia 1999 r., III CKN 134/98, LEX
nr 399715; z dnia 21 kwietnia 2004 r., III CK 420/02, LEX nr 399729
).

Powyższe oznacza, iż związanie sądu twierdzeniami wniosku dotyczy tylko osoby spadkodawcy, a w pozostałym zakresie sąd spadku ma pełną swobodę orzekania, wyznaczoną jedynie normami prawa materialnego oraz wynikami przeprowadzonego postępowania dowodowego. Jeżeli zatem sąd uzna, że zgłoszone dowody nie są wystarczające dla wypełnienia obowiązków ciążących na nim z mocy art. 670 k.p.c., może nałożyć na uczestnika określone obowiązki dowodowe, egzekwować ich wykonanie, a w razie potrzeby zastosować konsekwencje procesowe ich niewykonania (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2009 r., IV CSK 129/09, LEX nr 602302).

Należy przy tym podkreślić, iż przepis art. 670 k.p.c. nie zwalnia uczestników postępowania od obowiązku wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne, w postępowaniu tym bowiem ma zastosowanie art. 232
zd. pierwsze k.p.c.. Na uczestniku, który podniósł fakt lub zarzut, spoczywa zatem także ciężar udowodnienia jego prawdziwości (vide postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 38/98, LEX nr 399713; z dnia 26 stycznia 1999 r., III CKN 134/98, LEX nr 399715; z dnia 21 kwietnia 2004 r., III CK 420/02, LEX nr 399729).

W świetle natomiast powyższych rozważań, wnioskodawca nie może biernie oczekiwać na inicjatywę dowodową Sądu. Przepis art. 670 k.p.c. nakłada bowiem na sąd orzekający jedynie badanie z urzędu, kto jest spadkobiercą (o czym powyżej). Do sądu spadku należy zatem np. ustalenie, czy nie zachodzą negatywne przesłanki dziedziczenia.
Na podstawie art. 670 k.p.c. nie można natomiast nałożyć na sąd obowiązku zastępowania wnioskodawcy w udowodnieniu okoliczności, z których wnioskodawca ten wywodzi dla siebie skutki prawne.

Niewątpliwie niewykonanie przez wnioskodawcę opisanego wyżej zobowiązania powoduje, iż sprawie nie można nadać dalszego biegu. Mając powyższe na względzie,
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 182 § 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt. 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zwieszeniu. W tym stanie rzeczy, w razie niezłożenia skutecznego wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania w terminie 1 roku od wydania postanowienia o jego zawieszeniu, na mocy wskazanych przepisów, postępowanie zostaje umorzone, o czym orzeczono w punkcie 2 postanowienia.

 

Oryginał do pobrania:pobierz

 

 

 

Opublikowano dnia: 2019-06-26 09:14:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 135/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-27 08:00:00

OGŁOSZENIE

 

            Do Sądu Rejonowego w Zabrzu złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Anneliese Walisko, córki Elżbiety i Karola, posiadającej numer PESEL 43083105646, zmarłej dnia 7 lutego 2018 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem ul. Stefana Czarnieckiego 22/8 w Zabrzu i mającej pod tym adresem miejsce zwykłego pobytu. Wykaz inwentarza zarejestrowano pod sygn. akt I Ns 135/19.

            Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się  zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Poucza się również, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-06-26 08:51:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5804/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-30 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                            Zabrze, 31 maja 2019r.

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Antoniemu Korpakowi (Korpak) 

o zapłatę

 

postanawia:

      

 1. podjąć postępowanie;
 2. umorzyć postępowanie;
 3. zwrócić powodowi kwotę 150zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem połowy opłaty od pozwu uiszczonej i zaksięgowanej pod poz. nr 500024996947.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Powód złożył w dniu 22 grudnia 2017 roku pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu.  W sprawie wydano nakaz zapłaty, który jednakże został uchylony z uwagi na brak aktualnego adresu pozwanego. Z tej też przyczyny sąd postanowieniem z dnia 5 września 2018r zawiesił postępowanie. Pismem procesowym z dnia 3 kwietnia 2019 roku powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia. 

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Zgodnie z treścią art. 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Na podstawie art. 355 § 1 i 2 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew. Postanowienie w tym zakresie może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeśli powództwo cofnięto w piśmie procesowym.

Sąd uznał cofnięcie pozwu za dopuszczalne, nie zachodzą bowiem przeszkody wymienione treści w art. 203 § 4 k.p.c. Nadto cofnięcie pozwu nastąpiło przed wyznaczeniem terminu rozprawy. Dlatego też postępowanie umorzono, o czym orzeczono jak w pkt 2  postanowienia.

   W świetle art. 79 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U.  z 2016r., Nr 623, t.j. ze zm.), sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. Mając ów przepis na względzie oraz fakt, iż powód uiścił  opłatę w kwocie 300 złotych, a następnie cofnął pozew, po wysłaniu pisma stronie, Sąd orzekł o zwrocie połowy opłaty jak w punkcie 3 postanowienia.

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-06-26 08:50:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5784/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-30 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                            Zabrze, 31 maja 2019r.

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Piotrowi Kuchmistrzowi (Kuchmistrz) 

o zapłatę

 

postanawia:

      

 1. podjąć postępowanie;
 2. umorzyć postępowanie;
 3. zwrócić powodowi kwotę 50zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem połowy opłaty od pozwu uiszczonej i zaksięgowanej pod poz. nr 500024996958.

 

Uzasadnienie

 

Powód złożył w dniu 22 grudnia 2017 roku pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu.  W sprawie wydano nakaz zapłaty, który jednakże został uchylony z uwagi na brak aktualnego adresu pozwanego. Z tej też przyczyny sąd postanowieniem z dnia 23 lipca 2018r zawiesił postępowanie. Pismem procesowym z dnia 3 kwietnia 2019 roku powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia. 

 

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Zgodnie z treścią art. 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Na podstawie art. 355 § 1 i 2 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew. Postanowienie w tym zakresie może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeśli powództwo cofnięto w piśmie procesowym.

Sąd uznał cofnięcie pozwu za dopuszczalne, nie zachodzą bowiem przeszkody wymienione treści w art. 203 § 4 k.p.c. Nadto cofnięcie pozwu nastąpiło przed wyznaczeniem terminu rozprawy. Dlatego też postępowanie umorzono, o czym orzeczono jak w pkt 2  postanowienia.

   W świetle art. 79 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U.  z 2016r., Nr 623, t.j. ze zm.), sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. Mając ów przepis na względzie oraz fakt, iż powód uiścił  opłatę w kwocie 100 złotych, a następnie cofnął pozew, po wysłaniu pisma stronie, Sąd orzekł o zwrocie połowy opłaty jak w punkcie 3 postanowienia.

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

Orginał dokumentu - 5784

 

Opublikowano dnia: 2019-06-26 08:34:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 379/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 12 czerwca 2019 roku

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Donacie Gutowskiej

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.)

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-06-26 08:34:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 98/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 czerwca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Skarb Państwa – Prezydent Miasta Zabrze

przeciwko Magdalenie Clayton

o zapłatę

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-06-26 08:15:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 182/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-27 11:00:00

OGŁOSZENIE

 

           

            Do Sądu Rejonowego w Zabrzu złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Janie Lipiak, posiadającym numer PESEL 37092008216, zmarłym w dniu 2 sierpnia 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu, który to wykaz zarejestrowany został w sprawie pod sygn. akt I Ns 182/19.

            Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto, poucza się, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-06-25 11:58:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4249/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-29 06:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                       Dnia 3 czerwca 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PKP Intercity Spółki Akcyjnej w Warszawie   

przeciwko Dawidowi Łapusińskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

 

 UZASADNIENIE

 

        Postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku postępowanie w sprawie zostało zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.

Zgodnie z art. 182 § 1 kpc sądu umarza postępowanie zawieszone na podstawie powołanego powyżej przepisu, jeżeli wniosek o jego podjęcie nie został złożony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu. 

Jako że wniosek o podjęcie postępowania nie został złożony postępowanie w sprawie należało umorzyć. Powód nie podał również aktualnego adresu pozwanej.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

 

 Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-06-25 07:01:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 976/16

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-25 13:00:00

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 13 czerwca 2019 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: Ireneusz Dorożański

z udziałem: Marta Jelonek, Andrzej Jelonek, Piotr Jelonek, Renata Wysocka, Grażyna Serafin, Małgorzata Kostałkowska, Paweł Kwaśniewski, Henryk Kwaśniewski, Stefan Kwaśniewski, Barbara Mulawka, Dorota Grimm, Marian Kwaśniewski, Eleonora Czmiel

o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia

w przedmiocie wniosku Ireneusza Dorożańskiego o zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora

 

postanawia:

 

- zwolnić wnioskodawcę Ireneusza Dorożańskiego od ponoszenia kosztów sądowych w zakresie obowiązku uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora dla uczestników postępowania nieznanych z miejsca pobytu.

 

Oryginał  do pobrania:  pobierz

Opublikowano dnia: 2019-06-24 13:57:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1198/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-29 13:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 czerwca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie

przeciwko Marianowi Grosz

o zapłatę

postanawia:

 

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 24 sierpnia 2018 roku,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-06-24 13:54:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 15/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-25 13:00:00

 OGŁOSZENIE

 

 W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 15/19 toczy się sprawa z wniosku Barbary Widloch o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Sprzączkowskim, synu Antoniego i Bronisławy, urodzonym dnia 20 marca 1936 roku w miejscowości Gołąbek, zmarłym dnia 10 listopada 2018 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu było Zabrzu. Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spad

Opublikowano dnia: 2019-06-24 13:15:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 24 194
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry