Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII Ns 26/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-01 14:00:00

ZARZĄDZENIE

Dnia 21 lutego 2018 roku

Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 roku w Zabrzu.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Lucasa Rosado

w przedmiocie wykazu inwentarza

zarządza:

 1. ogłoszenie na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Zabrzu o złożeniu wykazu inwentarza po Bognie Dobrołowicz, PESEL 54032207661, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu przy ul. Struzika 10c/19, zmarłej dnia 13 kwietnia 2014 roku;
 2. pouczyć, że:
  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-11-30 14:28:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 154/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-31 09:00:00

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka
w Sądzie Rejonowym w Zabrzu I Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 roku
sprawy z wniosku Danuty Garbiec
przy udziale Agaty Dołęgowskiej, Magdaleny Jaworskiej, Alana Garbca (Garbiec)
o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Januszu Garbiec

zarządza:

 1. na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Alana Garbca (Garbiec) kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu - Ewy Matuszczyk;
 2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego uczestnika postępowania ogłosić w budynku sądowym oraz w lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(zarządzenie)

Opublikowano dnia: 2018-11-29 09:42:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2450/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-23 09:00:00

Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu  2 października 2018r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez KGPN sp z.o.o z siedzibą w Warszawie

przeciwko  Grzegorzowi Warda

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 7 czerwca 2018r.
 2. umorzyć postępowanie w sprawie.
 3. Oddalić wniosek o zwrot opłaty.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-21 09:28:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 984/15

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-23 09:00:00

Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu

przy udziale Zbigniewa Suwała i Jadwigi Dalberg

o stwierdzenie nabycia spadku

zarządza:

 • ustanowić dla uczestnika postępowania Zbigniewa Suwała, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Jakuba Hildebranda;
 • o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego uczestnika postępowania Zbigniewa Suwała ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-21 09:23:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 588/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-23 09:00:00

W oparciu o art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. postanowieniem z dnia 29 października 2018 roku w sprawie z powództwa Honesta Inkaso spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Bielsku-Białej przeciwko Patrykowi Englischowi o zapłatę, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I C 588/18 ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Englischa kuratora procesowego w osobie adwokata Jakuba Hildebranda.

 

Ogłasza się, że pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Opublikowano dnia: 2018-11-21 09:13:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 1/05

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-15 07:00:00

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny wzywa wszystkich uprawnionych, aby
w terminie 3 lat od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i odebrali kwotę 35.790,00 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 00/100) złotych zaksięgowaną w dniu 29 stycznia 2015 r. w księdze depozyty pod pozycją 000000000502, złożoną do depozytu sądowego przez Gminę Miejską Zabrze, tytułem odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Józefa Rostka (d. nr 31) obejmującej działkę nr 135/1 o powierzchni 749 m², ustalonego decyzją Prezydenta Miasta Zabrze Nr GG-7724/JR/4/7818/04 z dnia 28 października 2004 r., wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji.

Opublikowano dnia: 2018-11-13 07:33:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5514/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-14 18:00:00

ZARZĄDZENIE

Dnia 13 września 2018r,

Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu  13 września 2018r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Łukasza Ochman, Marcina Ochman

przeciwko Romanowi Borkowskiemu

o zapłatę

zarządza:

1.ustanowić dla pozwanego Romana Borkowskiego, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Artura Moćko.

2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego  Romana Borkowskiego ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-11-12 18:53:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 195/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-01-31 10:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

                                                                                   Dnia 28 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR  Bartosz Mainka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 września 2018 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku Krystyny Jochan

z udziałem Gminy Miejskiej Zabrze, Otto Wollnitzy, Eduarda Wollnitzy i nieznanych następców prawnych Antona Wollnitzy

o ustanowienie służebności drogi koniecznej

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I Ns 302/18, toczącej się przed Sądem Rejonowym w Zabrzu.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-10-19 10:14:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 9/01

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

2018-08-03

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia
23 października 2001 roku, sygn. akt VII Ns 9/01, zezwolono wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta Zabrze działającemu jako Starosta Grodzki na złożenie
do depozytu sądowego kwoty 47.620,00 zł – stanowiącej należność za nabycie od uczestnika postępowania Pawła Banika prawa własności w 1/4 działek 2039/173, 2040/173, 2041/173, 2042/173, 2043/173 oraz 2044/173 objętych księgą wieczystą nr KW 8578 – i wydanie
jej uczestnikowi Pawłowi Banikowi lub jego spadkobiercom bez żadnych warunków.
Wnioskodawca wpłacił w tut. Sądzie do depozytu kwotę 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych i 00/100) zaksięgowaną pod pozycją 521/04 oraz kwotę 28.618,50 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych i 50/100) zaksięgowaną pod pozycją 498/09.
Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału VIII Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji.

Opublikowano dnia: 2018-08-09 12:47:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 743/08

Termin zakończenia publikacji: 2019-01-12 13:00:00

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu w sprawie o sygn. akt I Ns 743/08 w dniu 15 lipca 2008 roku wydał postanowienie o zezwoleniu dłużnikowi Bytomskiemu Zakładowi Usług Górniczych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.409,78 zł ( osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy ) należnej wierzycielowi tj. P.H.M.B. „Tatry” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu, zastrzegając, że kwota ta może być wydana na wniosek osób uprawnionych do reprezentowania podmiotowej spółki, bądź też osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, a także następcy prawnego spółki.

Wzywa się wierzycieli do odbioru złożonej do depozytu kwoty w ciągu trzech lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji.

 (pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-09 14:05:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 338/05

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-28 12:00:00

"Wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru ustanowionego zarządzeniem z dnia 12 maja 2015 roku depozytu po Janie Gawendzie, zmarłym w dniu 22 kwietnia 2005 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu, składającego się z kluczy do piwnicy przy ul. Damrota 62 w Zabrzu oraz środków pieniężnych w kwocie 14,57 zł - w terminie trzech lat od dnia doręczenia niniejszego zobowiązania. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa."

Opublikowano dnia: 2018-06-27 12:36:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 8/06

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-28 20:00:00

OGŁOSZENIE

      W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2006 roku sygn. akt VII Ns 8/06 zezwolono wnioskodawcy Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwot stanowiących należność z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Bielszowickiej i wypłacenia ich w kwocie 5.827,50 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 50/100 złotych) na rzecz Elzy Sebralla, bądź jej spadkobierców i 5.827,50 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 50/100 złotych) na rzecz Agnieszce Schild bądź jej spadkobierców, oraz w kwocie 5.827,50 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 50/100 złotych) na rzecz Marii Pasternok bądź jej spadkobierców, a także w kwocie 5.827,50 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 50/100 złotych) na rzecz Marii Podosek bądź jej spadkobierców, a nadto w kwocie 2.590,00 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych) na rzecz spadkobierców Gertrudy Nawrat, z zastrzeżeniem przedłożenia przez spadkobierców prawomocnych postanowień o stwierdzenie nabycia spadku.
     W oparciu o powyższe postanowienie wnioskodawca wpłacił w tutejszym Sądzie do depozytu znajdującego się pod poz 366/2006 kwotę 25.900,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset i 00/100 złotych).
     Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału VIII Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji i przejdzie na rzecz Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2018-06-27 07:11:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 20 700
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry