Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 414/14

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

O G Ł O S Z E N I E

           
Na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie z sprawy z wniosku Jana Golaka, Anieli Cupok               z udziałem Marii Matlok, Elfrydy Gollak, Krzysztofa Gollak, Alojzego Golak,                      Alicji Cudok, Katarzyny Pawlak, Michała Pawlak, Łukasza Pawlak, Ireneusza Pawlak, Eleonory Klose, Ireny Ostrowskiej-Augustyn, Agaty Marciniak, Grzegorza Derner, Tomasza Derner, Józefa Słupik, Krystyny Smolorz, Jana Paszek o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 414/14 ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Józefa Słupik  kuratora procesowego w osobie adwokata Doroty Szwajnoch – Bałda.
Ogłasza się, że wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się uczestnika postępowania              lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:45:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1717/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 25 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Daniela Gieraka

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Donacie Gutowskiej

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie sygn. akt I Nc 1717/17;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:44:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3540/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 6 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego w dniu 8 września 2017 roku

przez Kredyt Inkaso I  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Markowi Leśniewskiemu i Beacie Leśniewskiej

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:42:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3540/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 6 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego w dniu 8 września 2017 roku

przez Kredyt Inkaso I  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Markowi Leśniewskiemu i Beacie Leśniewskiej

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:41:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 19/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-23 09:00:00

O G Ł O S Z E N I E

 

W oparciu o art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c., postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie z wniosku Janiny Kaim z udziałem Leszka Kaima, Grzegorza Kaima, Tomasza Kaima i Marcina Kaima o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Edwardzie Kaimie prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 19/18, ustanowiono dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Tomasza Kaima i Marcina Kaima kuratora procesowego w osobie pracownika sądu Jolanty Wójcik.

Ogłasza się, że wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanych uczestników lub osób uprawnionych do ich zastępowania.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:39:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 301/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-23 09:00:00

OGŁOSZENIEW Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 301/16 toczy się sprawa z wniosku Bankowego Centrum Windykacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie  z udziałem Haliny Byczkowskiej (Byczkowska), Magdaleny Szeligi (Szeliga) o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Byczkowskim, synu Lucjana i Feliksy, urodzonym dnia 2 lutego 1959 roku w Nowej Rudzie, zmarłym dnia 10 stycznia 2015 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu było Zabrze.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:37:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3870/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                       Dnia 16 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 sierpnia 2018 roku

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Romanowi Borkowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 1. podjąć zawieszone postępowanie;
 2. umorzyć postępowanie;
 3. zwrócić powodowi kwotę 300,00 (trzysta i 00/100) złotych uiszczoną tytułem opłaty od pozwu z pozycji 500020525717.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:32:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 965/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Machorowskiej-Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez KGPN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

przeciwko Tomaszowi Kacperskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 9 kwietnia 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:30:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1071/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Machorowskiej-Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Grzegorzowi Czajce

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 marca 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:29:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 170/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-23 09:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                                Dnia 07 sierpnia 2018 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2018r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Jacka Lachendro

przy udziale Krystyny Schnapki i Eweliny Wereszki

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Alicji Lachendro

zarządza:

 1. ustanowić dla uczestniczki postępowania Eweliny Wereszki, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Sebastiana Larysza;
 2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania uczestniczki postępowania Eweliny Wereszki ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:27:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 861/12

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 03 stycznia 2018 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Karina Kunc-Urbańczyk

po rozpoznaniu w dniu  03 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Hildegardy Janoszki 

przy udziale Krystyny Jaremko, Stanisława Kępińskiego, Józefa Janoschka, Małgorzaty Holberg, Karola Bitner 

o stwierdzenie nabycia spadku po Karolu Janoszka

                        w przedmiocie wynagrodzenia kuratora

 

postanawia:

 1. przyznać kuratorowi Grzegorzowi Adamiokowi kwotę 120,00 złotych tytułem wynagrodzenia za zastępowanie nieznanego z miejsca pobytu Józefa Janoschki;
 2. przyznać kuratorowi Grzegorzowi Adamiokowi kwotę 120,00 złotych tytułem wynagrodzenia za zastępowanie nieznanej z miejsca pobytu Małgorzaty Holberg;
 3. polecić Oddziałowi Finansowemu Sądu Rejonowego w Zabrzu, aby wypłacił kuratorowi Grzegorzowi Adamiokowi kwotę 240,00 złotych z sum budżetowych, przy czym kwotę 120,00 zł z zaliczki zaksięgowanej pod pozycją 615/2015, a pozostałą z sum budżetowych.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:25:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 59/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                                Dnia 07 sierpnia 2018 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2018r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Benmei Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

przy udziale Krystiana Macha i Marii Kusz

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Renacie Macha

zarządza:

 1. ustanowić dla uczestniczki postępowania Marii Kusz, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Magdaleny Niewelt;
 2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania uczestniczki postępowania Marii Kusz ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:23:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 362/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                                Dnia 24 sierpnia 2018r.

Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowymw Zabrzu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2018r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie

przeciwko Justynie Marmur

o zapłatę

zarządza:

 • ustanowić dla pozwanej Justyny Marmur, którejmiejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Krzysztofa Gawęckiego;
 • o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnej pozwanej Justyny Marmur ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 (pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:21:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 2020/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 16 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2018 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Beacie Kadelskiej

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:20:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2152/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 czerwca 2018 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz  Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

przeciwko Tomaszowi Góral

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2018-09-21 09:18:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 18 882
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry