Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: 5154/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 14:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                                     Dnia 15 października 2019 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy – Zarządu Transportu Miejskiego

przeciwko Grzegorzowi Kapera

o zapłatę

 

zarządza:

  1. ustanowić dla pozwanego Grzegorza Kapery, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Marty Franielczyk;
  2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania pozwanego Grzegorza Kapery ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-17 14:39:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 490/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-18 13:00:00

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 490/18 toczy się sprawa z wniosku Anny Żurek i Lucjana Żurek o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Królewskiej 19/1, oznaczonej księgą wieczystą
o numerze GL1Z/00004783/3,z którym związany jest udział ½ w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 1638/9, oznaczonej księgą wieczystą o numerze GL1Z/00000008/9,  co do jako właściciele ujawnieni są Halina Spychalska i Stefan Spychalski, a będącej w posiadaniu wnioskodawców.

 

            Wzywa się, aby zainteresowani lub ich spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Opublikowano dnia: 2019-10-17 13:46:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 490/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 13:00:00

OGŁOSZENIE

 

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 490/18 ustanowiono adwokata Tomasza Wojtalika - kuratorem dla reprezentowania nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Jana Dreżewskiego (Dreżewski).

Kurator będzie reprezentował uczestnika w sprawie o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Opublikowano dnia: 2019-10-17 13:46:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1076/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 października 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Arkadiusz Cheda

o zapłatę

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-17 13:24:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 228/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-19 12:00:00

                                                          

 

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zaolziańskiej 17 w Zabrzu

przy udziale Andrzeja Krętorz, Jolanty Krętorz oraz Stefana Mikos

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie.

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskodawca domagał się stwierdzenia nabycia spadku po Weronice Mikos.

            Pismem z dnia 29 lipca 2019 roku, doręczonym wnioskodawcy w dniu 5 sierpnia 2019 roku wezwano wnioskodawcę do nadesłania aktów stanu cywilnego uczestników postępowania oraz wskazania adresu zamieszkania uczestnika postępowania Stefana Mikos w terminie 30 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Pomimo skutecznego doręczenia zobowiązania nie zostało ono wykonane.

 

Sąd zważył co następuje:

 

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo nie wskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Przepis ten, poprzez art. 13 § 2 k.p.c., stosuje się odpowiednio do postępowania nieprocesowego.

 

Z mocy art. 670 k.p.c. sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

            W orzecznictwie Sądu Najwyższego powszechnie przyjmuje się, że w postępowaniu
o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku działa aktywnie niezależnie od twierdzeń, wniosków i argumentów zainteresowanych. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku rola sądu jest determinowana ustawowym nakazem działania z urzędu, a rozstrzygnięcie zapada niezależnie od wniosków i stanowiska stron, lecz stosownie do wyników postępowania dowodowego oraz norm prawa materialnego, mających zastosowanie
w danym stanie faktycznym. Zauważa się przy tym, że nie wyłącza to ogólnych przepisów dotyczących postępowania dowodowego i nie zwalnia zainteresowanych z obowiązku udowodnienia twierdzeń, z których wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne ani nie nakłada na sądy orzekające obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego z urzędu, lecz chodzi przede wszystkim o zbadanie z urzędu, stosownie do treści zebranego materiału dowodowego, kto jest spadkobiercą (vide postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 38/98, LEX nr 399713; z dnia 26 stycznia 1999 r., III CKN 134/98, LEX
nr 399715; z dnia 21 kwietnia 2004 r., III CK 420/02, LEX nr 399729
).

Powyższe oznacza, iż związanie sądu twierdzeniami wniosku dotyczy tylko osoby spadkodawcy, a w pozostałym zakresie sąd spadku ma pełną swobodę orzekania, wyznaczoną jedynie normami prawa materialnego oraz wynikami przeprowadzonego postępowania dowodowego.

Jeżeli zatem sąd uzna, że zgłoszone dowody nie są wystarczające dla wypełnienia obowiązków ciążących na nim z mocy art. 670 k.p.c., może nałożyć na uczestnika określone obowiązki dowodowe, egzekwować ich wykonanie, a w razie potrzeby zastosować konsekwencje procesowe ich niewykonania (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
24 września 2009 r., IV CSK 129/09, LEX nr 602302
).

Należy przy tym podkreślić, iż przepis art. 670 k.p.c. nie zwalnia uczestników postępowania od obowiązku wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne, w postępowaniu tym bowiem ma zastosowanie art. 232
zd. pierwsze k.p.c.. Na uczestniku, który podniósł fakt lub zarzut, spoczywa zatem także ciężar udowodnienia jego prawdziwości (vide postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 38/98, LEX nr 399713; z dnia 26 stycznia 1999 r., III CKN 134/98, LEX nr 399715; z dnia 21 kwietnia 2004 r., III CK 420/02, LEX nr 399729).

            W niniejszej sprawie wnioskodawca został zobowiązany do przedłożenia dokumentów i danych niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. W świetle natomiast powyższych rozważań, wnioskodawca nie może biernie oczekiwać na inicjatywę dowodową Sądu. Przepis art. 670 k.p.c. nakłada bowiem na sąd orzekający jedynie badanie z urzędu, kto jest spadkobiercą (o czym powyżej). Do sądu spadku należy zatem np. ustalenie, czy nie zachodzą negatywne przesłanki dziedziczenia. Na podstawie art. 670 k.p.c. nie można natomiast nałożyć na sąd obowiązku zastępowania wnioskodawcy w udowodnieniu okoliczności, z których wnioskodawca ten wywodzi dla siebie skutki prawne.

Niewątpliwie niewykonanie przez wnioskodawcę opisanego wyżej zobowiązania powoduje, iż sprawie nie można nadać dalszego biegu. Mając powyższe na względzie,
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. postępowanie w sprawie należało zawiesić.

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2019-10-17 12:53:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 91/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 października 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

 

 

przeciwko Monice Kowalik

 

o zapłatę

 

postanawia:

 

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-17 12:47:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5373/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 12:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                                       Dnia 09 października 2019 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 09 października 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku

przeciwko Andrzejowi Kwiatkowskiemu

o zapłatę

 

 

zarządza:

  1. ustanowić dla pozwanego Andrzeja Kwiatkowskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Antoniego Dziedzica;
  2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania pozwanego Andrzeja Kwiatkowskiego ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-17 12:09:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 636/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-18 11:00:00

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 11 października 2019 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2019 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Janusza Zdybskiego, Mai Reszelewskiej

przeciwko Pawłowi Krupie

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

 

Oryginał dokuemntu - pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-17 11:24:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 2832/16

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 10:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:Sygn. akt VIII Nc 2832/16
Postanowienie

Dnia 31 lipca 2019r.

Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale VIII Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2019r. w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
przeciwko Henrykowi Franciszkowi Zelosko
o zapłatę

                                             p o s t a n a w i a:  

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w nakazie zapłaty z dnia 10 października 2016 roku, w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanego powoda, tj.: "Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie" wpisać prawidłowo powoda, tj.: "Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


                                         U Z A S A D N I E N I E

      Powód Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu.
      Nakazem zapłaty z dnia 10 października 2016 roku referendarz sądowy zasądził żądaną kwotę.
      Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiotowym nakazie zapłaty błędnie wpisano powoda – zamiast prawidłowo „Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie” wpisano błędnie „Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie”.
      Zgodnie z treścią art. 350§1 k.p.c. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
       Wobec powyższego na podstawie art.350§1 k.p.c. należało z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w opisanym wyżej nakazie zapłaty.


Załączniki:VIII Nc 2832/16

  • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2019-10-17 10:49:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2341/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-19 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                    Dnia 27 września 2019 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie asesora sądowego Anny Basiury-Głogowskiej

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 września 2019 roku

sprawy z powództwa Janusza Zdybskiego, Mai Reszelewskiej

przeciwko Krzysztofowi Olejnik

o zapłatę

  

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

UZASADNIENIE

 

Pozwem wniesionym w dniu 26 lipca 2019 roku powodowie domagali się od pozwanego zapłaty.

Na podstawie bazy PESEL2-SAD ustalono, że pozwany Krzysztof Olejnik zmarł w dniu 4 sierpnia 2019 r. (numer aktu zgonu 2478011/00/AZ/2019/820057).

Zgodnie z treścią art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Skoro pozwany zmarł w toku postępowania, na podstawie przywołanego przepisu, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.                                           

 

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-10-17 10:01:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4102/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raiffeisen Bank Polska Spółki akcyjnej w Warszawie

przeciwko Piotrowi Kopica

 

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-17 09:29:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 669/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Arkadiuszowi Krosnowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 

 

 

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 21 lutego 2018 roku,
  2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-17 08:58:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4565/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-17 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w upadłości z siedzibą Piekarach Śląskich

przeciwko Stefan Sonntag

o zapłatę

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-17 08:47:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 595/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-18 13:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                   Zabrze, 4 października 2019r.

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodnicząca: sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Orzeszko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie 

przeciwko Andrzejowi Nawrotowi i Jolancie Nawrot

o zapłatę

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Uzasadnienie

 

Powód wniósł przeciwko pozwanym pozew o zapłatę. Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r. sąd stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Będzinie. Postanowienie to jednak nie uprawomocniło się z uwagi na brak możliwości doręczenia postanowienia pozwanym. Ustalono, że pozwani wymeldowani zostali z adresu wskazanego przez powoda w 2017 roku. Nadto ustalono, że doszło do zmiany nazewnictwa ulic i obecnie ul. Nowotki to ul. Miłosza. Dlatego też sąd wezwał powoda do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanych w terminie tygodniowym pod rygorem zawieszenia postępowania. Powód w odpowiedzi podał, że pozwani nie posiadają stałego ani czasowego zameldowania na terenie RP.  

Zgodnie z art.177§ 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających Sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Wobec braku aktualnego adresu pozwanych, na który sąd mógłby kierować korespondencję do nich, nie można sprawie nadać dalszego biegu, należało zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art.177§ 1 pkt 6 k.p.c. o czym orzeczono jak w sentencji.

 

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

 

 

 

Opublikowano dnia: 2019-10-16 13:10:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 2032/13

Termin zakończenia publikacji: 2019-11-22 08:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                   Dnia 14 października 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 14 października 20190 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie 

przeciwko Januszowi Gawrońskiemu   

o zapłatę 

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2019-10-16 09:00:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 27 218
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry