Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 2135/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   19 kwietnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EVEREST FINANSE Spółce Akcyjnej siedzibą w Poznaniu

przeciwko Ryszard Rolka

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

Opublikowano dnia: 2021-04-22 14:35:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2558/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                          Dnia 15 kwietnia 2021 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu

przeciwko Henrykowi Teper

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

Uzasadnienie    

                Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2019 roku referendarza sądowy zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zwieszonego postępowanie nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469, jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469, sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Opublikowano dnia: 2021-04-22 14:28:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2967/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                    Dnia 15 kwietnia 2021 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Kindze Mikowskiej

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 20 grudnia 2019 r.,
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

Uzasadnienie     

               

                Postanowieniem z dnia 23 marca 2020 roku referendarza sądowy zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zwieszonego postępowanie nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

           

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Opublikowano dnia: 2021-04-22 14:20:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 219/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 15 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Sandrze Michalska – Lipa (poprzednio Michalska)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 • umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.),
 • zasądzić od pozwanej Sandry Michalskiej - Lipa na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu kwotę 100 zł (sto złotych i 00/100)
  wraz z odsetkami ustawowym za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się nin. postanowienia do dnia zapłaty, tytułem kosztów doręczenia pozwanej korespondencji za pośrednictwem komornika.

 

 do pobrania- POUCZENIA POSTANOWIENIE

Opublikowano dnia: 2021-04-22 14:16:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 75/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 15 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

przeciwko Katarzynie Sobotka

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.).

 

do pobrania- POUCZENIA POSTANOWIENIE

 

Opublikowano dnia: 2021-04-22 14:12:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1925/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Wioletta Styk, Piotr Kapica

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

do pobrania- POUCZENIA POSTANOWIENIE

 

 

Opublikowano dnia: 2021-04-22 14:07:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1694/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PROFI CREDIT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko: Tomasz Wurcel

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

do pobrania- POUCZENIA POSTANOWIENIE

Opublikowano dnia: 2021-04-22 14:00:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1818/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Michał Nepelski

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

do pobrania- POUCZENIA POSTANOWIENIE

 

Opublikowano dnia: 2021-04-22 13:49:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2785/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 11:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 14 kwietnia 2021 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Katarzyna Skowronek

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 października 2019 r.
 2. umorzyć postępowanie .

 

Uzasadnienie

            Postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zwieszonego postępowanie nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją k.p.c., która weszła w życie dnia 7.11.2019 r.) jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. (w brzemieniu obowiązującym przed nowelizacją k.p.c., która weszła w życie dnia 7.11.2019 r.) sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono  punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Opublikowano dnia: 2021-04-22 13:41:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 260/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 kwietnia 2021 r.

Referendarz sądowy Magdalena Kabut

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie

przeciwko Teofilowi Bałasz

o zapłatę

 

postanawia:

zasądzić od pozwanego Teofila Bałasz na rzecz powoda Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie  kwotę 118,15 zł (sto osiemnaście złotych i 15/100)
wraz z odsetkami ustawowym za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się nin. postanowienia do dnia zapłaty, tytułem kosztów doręczenia pozwanemu korespondencji za pośrednictwem komornika.

 

do pobrania- POUCZENIA POSTANOWIENIE

 

Opublikowano dnia: 2021-04-22 13:27:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2051/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 15 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Optima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

przeciwko Elżbiecie Grabas

o zapłatę

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 20 sierpnia 2019 r.,
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

Uzasadnienie     

               

                Postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 roku referendarz sądowy zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zwieszonego postępowanie nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

               

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Opublikowano dnia: 2021-04-22 13:22:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 658/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 15 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Lidii Dylewskiej

przeciwko Markowi Grochowskiemu

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 8 maja 2019 r.,
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

Uzasadnienie     

               

                Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020 roku referendarz sądowy zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zwieszonego postępowanie nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Opublikowano dnia: 2021-04-22 13:13:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2891/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 15 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gmina Miejska Zabrze

przeciwko Marianowi Celińskiemu

o zapłatę

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 10 października 2019 r.,
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

Uzasadnienie     

               

                Postanowieniem z dnia 3 marca 2020 roku referendarz sądowy zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zwieszonego postępowanie nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

               

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Opublikowano dnia: 2021-04-22 13:08:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2772/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 15 kwietnia 2021 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Waldemarowi Cabanek

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 23 października 2019 r.,
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

Uzasadnienie    

Postanowieniem z dnia 3 marca 2020 roku referendarz sądowy zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zwieszonego postępowanie nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1469), sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

           

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Opublikowano dnia: 2021-04-22 12:56:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1797/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-22 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria)

przeciwko: Ariel Nowara

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

do pobrania -POUCZENIA POSTANOWIENIE

 

Opublikowano dnia: 2021-04-22 12:48:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 49 757
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry